Text Resize

-A A +A

1. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τα Πρακτικά του πανελληνίου συνεδρίου Λαϊκή Ιατρική και Ιατρική Επιστήμη. Σχέσεις αμφίδρομες  πρόκειται να ενταχθούν στην σειρά των εκδόσεων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά και να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012.
Η διεύθυνση στην οποία μπορείτε να στείλετε τα κείμενα είναι:

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας – Ακαδημία Αθηνών)
Ηπίτου 3, 105 57, Αθήνα
τηλ.: +30 2103664770 fax: +30 2103313418
email: keel@academyofathens.gr
(υπόψη κυρίας Κυριακής Χρυσού-Καρατζά)

Στην περίπτωση που κάποιες εισηγήσεις έχουν παρουσιαστεί από δύο εισηγητές μαζί, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με ποιον από τους δύο θα θέλατε να επικοινωνούμε για θέματα επιμέλειας του κειμένου.
Η έκταση του προς δημοσίευση κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες (συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών).
Εάν προτίθεστε να καταθέσετε φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, ελέγξτε την ποιότητα ανάλυσης (min. 300 dpi σε μέγεθος εκτύπωσης). Τα πρωτότυπα σχέδια και αντίστοιχα οι πρωτότυπες φωτογραφίες θα πρέπει στο πίσω μέρος τους να αναφέρουν τον συγγραφέα και την σχετική λεζάντα τους. Είναι απαραίτητη μια αριθμημένη λίστα των φωτογραφιών που τυχόν έχετε καταθέσει στο τέλος της εισήγησής σας.

Επεξεργασία κειμένου στον υπολογιστή
Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν μαζί με την ψηφιακή και μια τυπωμένη μορφή του κειμένου τους, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως κείμενο αναφοράς.

Λογισμικό
Το λογισμικό για τη δημιουργία και επεξεργασία των κειμένων θα πρέπει να είναι Word (σε αρχείο RTF ή Doc).

Σελιδοποίηση
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αυτόματη σελιδοποίηση με αραβικούς αριθμούς στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας.
Μέσα στο κείμενο πρέπει οι παράγραφοι να έχουν εσοχή 1.27 cm.
Για τις υποσημειώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτόματης αρίθμησης (αρχίζοντας από το νούμερο 1). Ο αριθμός της υποσημείωσης μέσα στο κείμενο θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένος πριν το σημείο στίξης. Στο μέρος των υποσημειώσεων ο αριθμός της υποσημείωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τελεία και ακολούθως από ένα κενό διάστημα.

Πίνακες :
- Απλοί πίνακες: για να τοποθετήσετε κείμενο σε στήλες προτιμήστε τη χρησιμοποίηση πινάκων, η δημιουργία των οποίων γίνεται από το λογισμικό.
- Σύνθετοι πίνακες: παρακαλείσθε να μη τοποθετείτε κείμενα μεγάλου μήκους σε ένα μοναδικό κελί. Το αποτέλεσμα θα είναι αντιαισθητικό και όχι ικανοποιητικό από πλευράς διάταξης.

Χαρακτήρες, γραμματοσειρές
Οι γραμματοσειρά που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι: Times New Roman 12 + μονό διάστημα + πλήρη στοίχιση. Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να έχουν μορφή "κείμενο υποσημείωσης" (Times New Roman 9 + μονό διάστημα). Τα παραθέματα θα πρέπει να είναι σε πλάγια γραφή.
Τα εισαγωγικά που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για παραθέματα, τίτλους άρθρων ή για να δηλώσετε έμφαση είναι τα: « » με κενό διάστημα πριν και μετά από αυτά, αλλά χωρίς κενό στην αρχή και στο τέλος του παραθέματος που βρίσκεται μέσα στα εισαγωγικά. Επίσης τα παραθέματα (και μόνον αυτά) θα πρέπει να γράφονται με πλάγια στοιχεία, τα εισαγωγικά όμως πριν και μετά το παράθεμα θα πρέπει να είναι όρθια. Π.χ. Ο Eliade αναφερόμενος στις «ιερές» πέτρες υποστηρίζει ότι «οι άνθρωποι δεν λάτρεψαν τις πέτρες παρά στο μέτρο που αντιπροσώπευαν κάτι διαφορετικό από τις ίδιες».
Όταν υπάρχουν εισαγωγικά μέσα σε εισαγωγικά τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μονά εισαγωγικά. Π.χ. Ο Λουκόπουλος υποστηρίζει πως «πιο ταιριαστό είναι αν παραδεχτούμε, πως απ’ το ‘Πυρσός’, έγινε ‘Προυσός’.»
Δεν χρησιμοποιούμε έντονη γραφή (Bold) και ούτε υπογραμμίζουμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε έμφαση.
Παραθέματα που είναι πάνω από οχτώ σειρές θα πρέπει να διακρίνονται από το υπόλοιπο κείμενο με μια κενή γραμμή πάνω και κάτω από το παράθεμα.
Βιβλιογραφικές αναφορές
Οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση με το σύστημα Harvard  π.χ. (Turner 1996, σ. 35).
Ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το σύστημα Harvard είτε το σύστημα αναφοράς ολόκληρου του τίτλου (Max Luthi, The European Folktale: Form and Nature, μτφρ. John D. Niles, Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1986). Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει το κείμενό σας να συνοδεύεται στο τέλος με βασική Βιβλιογραφία.
Για την περίπτωση που ακολουθήσετε το σύστημα αναφοράς ολόκληρου του τίτλου, όταν αναφέρεστε σε έργο του οποίου έχει προηγηθεί μνεία θα πρέπει να γράφετε ό.π. Επίσης όποτε το ό.π. υποκαθιστά ολόκληρο τον τίτλο, το γράφουμε με πλάγια στοιχεία, ενώ όταν υποκαθιστά μόνο τα εκδοτικά στοιχεία, τότε το γράφουμε με όρθια.

Αναφορές μέσα στο κείμενο και στις υποσημειώσεις
α) Μέσα στο κείμενο. Το όνομα του συγγραφέα θα πρέπει να ακολουθείται μόνο από την χρονολογία έκδοσης και τις σελίδες. Έργα που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο συγγραφέα την ίδια χρονιά θα διαχωρίζονται με την προσθήκη ενός γράμματος α, β, γ….κ.λπ.  στη χρονολογία.
Smith 1980, σ. 88-92.
James 1974α, σ. 1-12.
James 1974β, σ. 15-21.
β) Υποσημειώσεις. Στις υποσημειώσεις οι αναφορές που δε θα έχουν συντομευμένη μορφή θα πρέπει να εμφανίζονται ως εξής:
Μιχαήλ Μπαχτίν, Έπος και μυθιστόρημα, μτφρ. Γιάννης Κιουρτσάκης, Αθήνα: Πόλις, 1995, σ. 47.
Ιστοσελίδες
Young, C. (2001) English Heritage position statement on the Valletta Convention, [Online], Διαθέσιμο: http://www.archaeol.freeuk.com/EHPostionStatement.htm [24 Aug 2001].

2. ΔΟΚΙΜΙΑ
Ο συγγραφέας θα πάρει για διόρθωση ένα μόνο δοκίμιο, το οποίο θα διορθώσει προσεκτικά (κατά προτίμηση με κόκκινο στυλό) χρησιμοποιώντας τα αναγνωρισμένα σημεία τυπογραφικών διορθώσεων.
– Τα δοκίμια να σταλούν στον επιμελητή όσο το δυνατόν συντομότερα. Μέγιστο χρονικό όριο επιστροφής τέσσερις εβδομάδες.
Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στο κείμενο, εκτός από συμπληρώσεις στη βιβλιογραφία με έργα που δημοσιεύτηκαν μετά την υποβολή του χειρογράφου. Σύντομες προσθήκες μπορούν να υποβληθούν μόνο ύστερα από συνεννόηση με τον επιμελητή.
Καμία αλλαγή δεν επιτρέπεται στη διάταξη των τεκμηρίων που συνοδεύουν το κείμενο.